• BIST 1.538
  • Altın 409,667
  • Dolar 7,4125
  • Euro 8,9286
  • Rize 3 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı’yla Hep Daha Büyük Projelere İmza Atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı’yla Hep Daha Büyük Projelere İmza Atacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'yla hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız."

Er­do­ğan, amaç­la­rı­nın şubat ayı so­nu­na kadar tüm il kong­re­le­ri­ni ta­mam­la­mak ol­du­ğu­nu, ar­dın­dan da büyük kong­re­yi top­la­ya­rak par­ti­yi 2023'e hazır hale ge­ti­re­cek­le­ri­ni dile ge­tir­di.

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, il kong­re­le­ri­ni sal­gın şart­la­rı se­be­biy­le sı­nır­lı ka­tı­lım ve canlı bağ­lan­tıy­la ger­çek­leş­tir­mek­ten el­bet­te mem­nun ol­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Dün­ya­nın ta­ma­mıy­la bir­lik­te için­den ge­çi­len kri­tik bir dö­nem­de başka bir çare ol­ma­dı­ğı için artık bu şe­kil­de sü­re­ci ni­ha­ye­te er­di­re­cek­le­ri­ni ak­ta­ran Er­do­ğan, şun­la­rı kay­det­ti:

"İnşal­lah en kısa sü­re­de tüm il­le­ri­miz­de­ki teş­ki­lat­la­rı­mız­la ve va­tan­daş­la­rı­mız­la yüz yüze gö­rüş­me­yi, ku­cak­laş­ma­yı, has­ret gi­der­me­yi di­li­yo­ruz. AK Parti teş­ki­lat­la­rı­mı­zın geç­ti­ği­miz yıl sal­gı­nın yol aç­tı­ğı tüm sı­kın­tı­la­ra rağ­men 1 mil­yon yeni üyeyi par­ti­mi­ze ka­zan­dır­ma­yı ba­şar­mış ol­ma­sın­dan büyük bir mem­nu­ni­yet du­yu­yo­rum. İlk gün­den beri ol­du­ğu gibi yeni se­çi­len teş­ki­lat­la­rı­mız­da görev alan kad­ro­la­rı­mı­zın da mil­le­ti­miz­le olan gönül ba­ğı­mı­zı sü­rek­li güç­len­dir­mek için gece, gün­düz ça­lı­şa­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. AK Parti'nin yolu mil­le­tin yolu, da­va­sı mil­le­tin da­va­sı, gücü mil­le­tin gü­cü­dür. Böyle bir mis­yon­la yola çık­mış ve mil­le­ti­mi­zin te­vec­cü­hü ile gir­di­ği her se­çim­den bi­rin­ci çı­ka­rak 18 yıl­dır ik­ti­dar­da kal­mış bir par­ti­nin men­sup­la­rı­na düşen görev bu tab­lo­yu hep daha ile­ri­ye ta­şı­mak­tır. Üs­ta­dın şu me­sa­jı­nı ak­lı­mız­dan asla çı­kar­ma­ma­lı­yız; 'Tohum saç, bit­mez­se top­rak utan­sın / He­de­fe var­ma­yan mız­rak utan­sın / Hey gidi kü­hey­lan, koş­ma­na bak sen / Çat­lar­san, do­ğu­ran kıs­rak utan­sın' Evet, biz­ler se­fer­le mü­kel­lef kad­ro­lar ola­rak sa­mi­mi­yet­le ça­lış­tık­ça Rab­bim bize nice za­fer­le­ri nasip et­miş­tir. İnşal­lah bun­dan sonra da ede­cek­tir."

"Tür­ki­ye'yi 2023 he­def­le­riy­le biz bu­luş­tu­ra­ca­ğız"
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, "Her anı­mı­zı, bu kutlu çatı al­tın­da ifade edi­len hiz­met­le­rin, men­su­bu ol­du­ğu­muz büyük da­va­nın ma­zi­den atiye uza­nan se­ren­ca­mı­na ve­ri­len bir omuz ol­du­ğu­nun bi­lin­ciy­le de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Ne adam­sen­de­ci­li­ğe, ne kibre, ne nefsi ar­zu­la­rı­mı­za asla ka­pıl­ma­dan Hakk'a ve halka hiz­met yo­lun­da son ne­fe­si­mi­ze kadar mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İl yö­ne­tim­le­ri­ne ge­lecek yeni isim­le­re mil­le­te hiz­met yo­lun­da parti yö­ne­tim or­gan­la­rın­da gös­te­re­cek­le­ri gay­ret, sarf edi­le­cek­le­ri emek, ya­pa­cak­la­rı fe­da­kar­lık için şim­di­den te­şek­kür et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Er­do­ğan, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:

"AK Parti Tür­ki­ye'nin sa­de­ce son 18 yı­lı­nın değil, in­şal­lah daha uzun yıl­lar bo­yun­ca ge­le­ce­ği­nin de par­ti­si­dir. Tür­ki­ye'yi 2023 he­def­le­riy­le biz bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Genç­le­ri­miz­le ül­ke­mi­zi 2053 viz­yo­nuy­la çok daha ile­ri­ye yine AK Parti ça­tı­sı al­tın­da ta­şı­ya­cak­tır. Cum­hur İtti­fa­kı ile bir­lik­te hep daha ile­ri­ye gi­decek, hep daha çok hiz­met ya­pa­cak, hep daha büyük pro­je­le­re imza ata­ca­ğız. Meh­met Akif'in de­di­ği gibi 'Ce­hen­nem olsa gelen, göğ­sü­müz­de sön­dü­rü­rüz / Bu yol ki Hak yo­lu­dur, dönme bil­me­yiz, yü­rü­rüz / Değil mi or­ta­da bir sine çar­pı­yor, yıl­maz / Cihan yı­kıl­sa emin ol bu cephe sar­sıl­maz."

"Mil­le­ti­mi­zin des­te­ğiy­le ve­sa­ye­tin tu­zak­la­rı­nı birer birer nasıl aş­tı­ğı­mı­zı daha dün gibi ha­tır­lı­yo­ruz"
Er­do­ğan, top­lum­lar ve in­san­lar gibi par­ti­le­rin de hayat yo­lun­da önem­li dönüm nok­ta­la­rı ol­du­ğu­nu, 2001 yı­lın­da AK Parti'yi kur­duk­la­rın­da, Tür­ki­ye'nin yakın ta­ri­hi­nin en uzun bu­na­lım­la­rın­dan, kriz­le­rin­den, ka­os­la­rın­dan bi­ri­ni ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.

Mil­le­tin AK Parti'yi bir umut ola­rak gör­dü­ğü­nü ve ku­ru­lu­şu­nun üze­rin­den 15 ay gibi kısa bir süre sonra hem de güçlü bir şe­kil­de tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­tir­di­ği­ni anım­sa­tan Er­do­ğan, "Ham­dol­sun mil­le­ti­mi­zin gü­ve­ni­ni boşa çı­kar­ma­dık. Ül­ke­mi­zi de­mok­ra­si­de, eko­no­mi­de, mu­asır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne çı­kar­mak için var gü­cü­müz­le ça­lış­tık, ça­ba­la­dık, mü­ca­de­le ettik. Bu 18 yılda kar­şı­mı­za çıkan, çı­kar­tı­lan en­gel­le­ri asla unut­ma­dık, unut­ma­ya­ca­ğız. Mil­le­ti­mi­zin des­te­ğiy­le ve­sa­ye­tin tu­zak­la­rı­nı birer birer nasıl aş­tı­ğı­mı­zı daha dün gibi ha­tır­lı­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.

"Kendi ül­ke­le­ri­ni ya­ban­cı­la­ra şi­ka­yet eden­le­ri ke­sin­lik­le unut­ma­ya­ca­ğız"
AK Parti'nin ül­ke­yi yö­net­me­si­nin önüne geç­mek için ser­gi­le­nen hak­sız­lık­la­rın, hu­kuk­suz­luk­la­rın, ah­lak­sız­lık­la­rın ha­fı­za ka­yıt­la­rın­da dur­du­ğu­nu ifade eden Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti:

"Terör ör­güt­le­ri­nin şe­hir­le­ri­mi­zi kan gö­lü­ne çe­vir­mek, sı­nır­la­rı­mı­zı taciz etmek için baş­lat­tık­la­rı sal­dı­rı­lar­da ver­di­ği­miz ka­yıp­la­rın acısı hala yü­re­ği­mi­zi dağ­lı­yor. FETÖ'nün milli ira­de­yi esir almak için em­ni­yet­ten yar­gı­ya, med­ya­dan iş dün­ya­sı­na ni­ha­yet 15 Tem­muz'da or­du­ya kadar göz be­be­ği ku­rum­la­rı­nı kul­la­na­rak gi­riş­ti­ği sal­dı­rı­la­rı da bun­la­rın bo­ra­zan­lı­ğı­nı ya­pan­la­rı da hep ha­tır­la­ya­ca­ğız.

Tür­ki­ye'nin dip­lo­ma­si­den eko­no­mi­si­ne kadar geniş bir cep­he­de yü­rüt­tü­ğü mü­ca­de­le­de kar­şı­mız­da­ki­le­rin de­ğir­men­le­ri­ne su ta­şı­yan­la­rı, kendi ül­ke­le­ri­ni her fır­sat­ta ya­ban­cı­la­ra şi­ka­yet eden­le­ri de ke­sin­lik­le unut­ma­ya­ca­ğız. İşte tüm bu iha­net­ler­den, sal­dı­rı­lar­dan ve tu­zak­lar­dan kur­tu­lan Tür­ki­ye, bugün artık böl­ge­sin­de ve dün­ya­da den­ge­le­ri be­lir­le­yecek bir ko­nu­ma ulaş­mış­tır. Ül­ke­nin ve mil­le­tin ener­ji­si­ni sö­mü­ren, vak­ti­ni zayi eden, dik­ka­ti­ni da­ğı­tan, ro­ta­sı­nı şa­şır­tan suni kav­ga­la­rı ge­ri­de bı­rak­tık­ça önü­müz­de­ki ufkun ay­dın­lı­ğı­nı daha iyi gör­me­ye baş­la­dık. "

"Mil­le­ti­miz 18 yıl­dır hiç bi­ri­ne iti­bar et­me­di"
Eği­tim­den sağ­lı­ğa, ulaş­tır­ma­dan ener­ji­ye, spor­dan sos­yal gü­ven­li­ğe kadar her alan­da Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin ta­ma­mın­da ya­pı­lan hiz­met­le­rin 5 ka­tı­nı, 10 ka­tı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­rek ül­ke­yi ger­çek an­lam­da kal­kın­dır­dık­la­rı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, "Üs­te­lik bu kal­kın­ma ham­le­le­ri­ni 81 vi­la­ye­ti­mi­zin, ta­ma­mı­na teş­mil ede­rek is­tis­na­sız her bir in­sa­nı­mı­zın ha­ya­tı­na do­ku­na­rak yap­tık. Siz her pro­je­mi­ze karşı çı­kan­la­ra, her ya­tı­rı­mı­mı­zı en­gel­le­me­ye ça­lı­şan­la­ra, her po­li­ti­ka­mı­zı eleş­ti­ren­le­re bak­ma­yın. Ha­ya­ta geçen her pro­je­den onlar da fay­da­la­nı­yor, her ya­tı­rım­dan onlar da is­ti­fa­de edi­yor, her po­li­ti­ka­nın ha­sı­la­sı­nı onlar da top­lu­yor. Mil­le­ti­miz is­te­me­zük­çü­lü­ğü hayat bi­çi­mi ha­li­ne ge­tir­miş olan­la­rın ger­çek yü­zü­nü bil­di­ği için dik­kat eder­se­niz 18 yıl­dır hiç­bi­ri­ne iti­bar et­me­di, et­mi­yor." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Esa­sen ülke ola­rak ya­şa­nan her kri­zin, maruz ka­lı­nan her afe­tin, baş­lat­tık­la­rı her ham­le­nin, kur­duk­la­rı alt­ya­pı­nın gü­cü­nü, bü­yük­lü­ğü­nü, avan­taj­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­na şöyle devam etti:

"Sal­gın krizi sağ­lık alt­ya­pı­mı­zın, dep­rem­ler afet alt­ya­pı­mı­zın, sal­gın ted­bir­le­ri üre­tim ve ikmal alt­ya­pı­mı­zın, eği­tim tek­no­lo­ji­le­ri alt­ya­pı­mı­zın gü­cü­nü gös­ter­miş­tir. Aynı şe­kil­de akıl ve vic­dan sa­hi­bi her­kes, gü­ven­lik­ten dip­lo­ma­si­ye kadar her alan­da Tür­ki­ye'nin ne­re­den ne­re­ye gel­di­ği­ni gö­rü­yor. Daha düne kadar kendi sı­nır­la­rı için­de­ki te­rö­rist­ler­le mü­ca­de­le et­mek­te zor­la­nan bir ül­ke­den, ne­re­dey­se yarım dü­zi­ne sınır ötesi ha­re­ka­tı, aynı anda ger­çek­leş­ti­re­bi­len bir ül­ke­ye dö­nüş­tük.

Ulus­la­ra­ra­sı alan­da, sözü din­len­me­yen, ta­lep­le­ri gör­mez­den ge­li­nen, hak­la­rı sü­rek­li tör­pü­le­nen bir ül­ke­den, taraf ol­du­ğu her ko­nu­da sü­reç­le­rin gi­di­şa­tı­nı de­ğiş­ti­ren bir ülke ko­nu­mu­na yük­sel­dik. Sal­gın son­ra­sı ye­ni­den ya­pı­la­na­ca­ğı gö­rü­len kü­re­sel, si­ya­si ve eko­no­mik sis­tem­de en çok öne çıkan, en önem­li yük­se­len güç ola­rak gö­rü­len ül­ke­nin Tür­ki­ye ol­ma­sı­nın ge­ri­sin­de işte böyle bir arka plan var."

"Ce­va­bı­mı­zı, ül­ke­mi­zin önüne çey­rek asır­lık, yarım asır­lık, bir asır­lık viz­yon ko­ya­rak ve­re­ce­ğiz"
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ğiy­le il­gi­li ha­ya­li, viz­yo­nu, he­de­fi, pro­je­si, prog­ra­mı, planı olan tek par­ti­nin AK Parti ol­du­ğu­nu, Cum­hur İtti­fa­kı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, şöyle devam etti:

"Di­ğer­le­ri sa­de­ce eski Tür­ki­ye ka­lın­tı­sı po­le­mik­ler­le, ya­lan­lar­la, if­ti­ra­lar­la si­ya­set ya­pı­yor­muş gibi gö­rü­ne­rek vakit öl­dür­mek­te­dir. Daha kendi par­ti­le­ri için­de­ki ta­ciz­le­rin, te­ca­vüz­le­rin, hır­sız­lık­la­rın, ar­sız­lık­la­rın he­sa­bı­nı ve­re­me­yen­le­rin bu ül­ke­nin top­ye­kun yö­ne­ti­mi­ne talip ol­ma­la­rı tam bir kara mizah ör­ne­ği­dir. Ken­di­ne fay­da­sı ol­ma­ya­nın nasıl baş­ka­sı­na fay­da­sı ol­maz­sa, bu ko­kuş­muş zih­ni­yet­ten de ül­ke­ye ve mil­le­te hayır gel­mez. Hiç şüp­he­siz bu tablo, AK Parti kad­ro­la­rı ola­rak bizim so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu daha da ar­tır­mak­ta­dır. Bu­gü­ne kadar gir­di­ği­miz 15 ayrı se­çim­den bizi hep bi­rin­ci ola­rak çı­kar­tan mil­le­ti­mi­ze karşı şük­ran­la­rı­mı­zı ifade et­me­nin yolu, daha çok ça­lış­mak­tan, daha çok hiz­met et­mek­ten ge­çi­yor. İnşal­lah 2023 se­çim­le­ri­ne kadar hem parti teş­ki­lat­la­rı hem hü­kü­met hem mec­lis grubu ola­rak var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­rak, mil­le­ti­mi­zin kar­şı­sı­na bir kez daha alnı ak, yü­re­ği ferah ola­rak çı­ka­ca­ğız. Şu ana kadar duy­du­ğu­muz tek ta­ah­hüt­le­ri Tür­ki­ye'yi 18 yıl ön­ce­si­ne geri gö­tür­mek olan­la­ra ce­va­bı­mı­zı, ül­ke­mi­zin önüne çey­rek asır­lık, yarım asır­lık, bir asır­lık viz­yon ko­ya­rak ve­re­ce­ğiz."

Şim­di­den re­form gün­de­mi­ni oluş­tur­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, kong­re ka­tı­lım­cı­la­rı­na şöyle ses­len­di:

"Eko­no­mi­de ve hu­kuk­ta ata­ca­ğı­mız re­form adım­la­rıy­la il­gi­li ha­zır­lık­la­rı­mız ka­mu­oyu­na sunma aşa­ma­sı­na gel­miş­tir. Çok daha köklü re­form­lar için yü­rüt­tü­ğü­müz ça­lış­ma­la­rı da günü gel­di­ğin­de mil­le­ti­miz­le pay­la­şa­ca­ğız. Büyük ve güçlü Tür­ki­ye'nin in­şa­sı ko­nu­sun­da söy­le­yecek tek sözü ol­ma­yan­la­rın, ka­za­nım­la­rı­mı­za göz dik­me­le­ri kendi çap­sız­lık­la­rı­nın, ça­re­siz­lik­le­ri­nin, tem­bel­lik­le­ri­nin işa­re­ti­dir. Biz, kendi yo­lu­muz­da yü­rü­me­ye, kendi işi­mi­ze bak­ma­ya, kendi he­def­le­ri­mi­zi ha­ya­ta ge­çir­me­ye devam ede­ce­ğiz. El­bet­te hep ol­du­ğu gibi bu mü­ca­de­le­yi Allah'ın yar­dı­mı­na ve mil­le­ti­mi­zin des­te­ği­ne gü­ve­ne­rek ve­re­ce­ğiz. Bu sü­reç­te kong­re­le­ri­miz­de görev alan il yö­ne­tim­le­ri­mi­ze, ilçe yö­ne­tim­le­ri­mi­ze çok önem­li gö­rev­ler dü­şü­yor. Mil­le­ti­mi­zin her bir fer­di­ne ula­şa­rak, kendi yap­tık­la­rı­mı­zı an­la­ta­cak, he­def­le­ri­mi­zi ve viz­yo­nu­mu­zu in­san­lar­la pay­la­şa­cak, mu­ha­le­fe­tin ya­lan­la­rı­nı ve if­ti­ra­la­rı­nı ifşa edecek olan siz­ler­si­niz. Ta­ban­da va­zi­fe­le­ri­ni ne kadar iyi ya­par­lar­sa biz de hü­kü­met­te ve mec­lis­te o kadar ve­rim­li ve et­ki­li fa­ali­yet­ler yü­rü­te­bi­li­riz. Ken­di­mi­zin ve ev­lat­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği için or­ta­ya ko­ya­ca­ğı­mız gay­ret­ler ko­nu­sun­da siz­le­re gü­ve­ni­yo­rum. Ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne teş­ki­lat­la­rı­mız­da görev almış tüm kar­deş­le­ri­me şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Dar-ül be­ka­ya ir­ti­hal eden­le­re Allah'tan rah­met di­li­yo­rum. Ken­di­ni bu büyük aile­nin ferdi ola­rak his­se­den her­ke­se gön­lü­müz de, ka­pı­mız da, par­ti­mi­zin tüm ka­de­me­le­ri de so­nu­na kadar açık­tır, açık ka­la­cak­tır. Biz, hep yüzü ge­le­ce­ğe dönük bir parti ola­rak bu şe­kil­de de ha­re­ket et­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz."

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da il baş­kan­la­rı­nın isim­le­ri­ni söy­le­ye­rek se­lam­la­ma için ayağa kalk­ma­sı­nı is­te­di. İl baş­kan­la­rı da tek tek ayağa kal­ka­rak kısa se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı yaptı. Er­do­ğan, il teş­ki­lat­la­rı­na ba­şa­rı­lar di­le­di.

  • Yorumlar 0
    OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE !... Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
1/20
Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Olay53.com | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0537 617 89 89