• BIST 1.334
 • Altın 462,721
 • Dolar 7,8022
 • Euro 9,4848
 • Rize 10 °C

Memur-Sen Rize'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Tepki

Memur-Sen Rize'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Tepki
Memur-Sen Rize İl Başkanı Seyit Ali Yılmaz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını kınadı.

Me­mur-Sen Rize İl Baş­ka­nı Seyit Ali Yıl­maz, Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Em­ma­nu­el Mac­ron'un İslam pey­gam­be­ri Haz­re­ti Mu­ham­med'i hedef alan ka­ri­ka­tür­le­ri sa­vun­ma­sı ve İslam kar­şı­tı açık­la­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la Mac­ron'a tepki gös­ter­di.

"Küs­tah­lı­ğı Pro­tes­to Edi­yo­ruz" slo­ga­nıy­la 81 ilde eş za­man­lı ola­rak dü­zen­le­nen basın açık­la­ma­sı­nı oku­yan Me­mur-Sen Rize İl Baş­ka­nı Seyit Ali Yıl­maz, Av­ru­pa'da bir­çok ül­ke­de bir cin­net hali ya­şan­dı­ğı­nı ifade etti.

Yıl­maz, hiz­met kolu baş­kan­la­rı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­riy­le ortak basın açık­la­ma­sı yaptı.

memur-sen’den-fransa’ya-tepki-(2)-(2).jpg

Basın açık­lan­ma­sı­nı oku­yan Yıl­maz, "As­lın­da Mac­ron, bir gö­rün­tü. Av­ru­pa'da bir­çok ül­ke­de bir cin­net hali ya­şa­nı­yor. Ya­ban­cı düş­man­lı­ğı, ırk­çı­lık ve İsla­mo­fo­bi, o meş­hur Av­ru­pa ak­lı­nı esir almış, ço­ğul­cu­luk söy­lem­le­ri­nin sır­ça­sı dö­kül­müş ve ni­ha­yet aşırı sağ si­ya­se­tin üret­ti­ği po­li­ti­ka­lar si­ya­se­ti be­lir­ler hale gel­miş­tir" dedi.

Al­man­ya'da cami bas­kı­nı, Hol­lan­da'da Gert Wil­ders'in terör ve şid­det içe­ren ko­nuş­ma­la­rı ve ni­ha­yet Mac­ron'un ifade hür­ri­ye­ti ar­ka­sı­na sı­ğı­na­rak, İslam'a ve Pey­gam­be­ri­ne sal­dı­ran un­sur­la­ra sahip çık­ma­sı­nın cin­ne­tin bo­yut­la­rı­nı gös­ter­di­ği­ne dik­kat çeken Yıl­maz, "Bu­ra­da bir pa­ran­tez­le bir başka tep­ki­mi­zi de özel­lik­le ifade ede­lim: Kut­sal ema­net­le­ri­mi­zin me­ka­nı ol­mak­la ye­ti­nip, kut­sa­la sahip çık­ma­yı be­ce­re­me­yen Suudi Ara­bis­tan yö­ne­ti­mi­ni ve onun­la aynı kul­var­da bu­lun­ma­ya teşne Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri­ni de tarih ve biz­ler not edi­yo­ruz. Dine ve Kutlu Nebi'ye dönük ha­ka­ret fa­il­le­ri­nin kuy­ru­ğu­na ta­kı­lan ül­ke­le­rin ve yö­ne­ti­ci­le­rin, em­per­ya­list ta­şe­ron­lu­ğu ve ka­pi­ta­list­le­rin sö­mü­rü ba­ron­lu­ğu sı­fat­la­rı­nın sona er­me­si­nin de yakın ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz" diye ko­nuş­tu.

İnsan­lı­ğın inanç­la­rı­nı hedef al­ma­nın öz­gür­lük değil, küs­tah­lık ol­du­ğu­nu ifade eden Yıl­maz, "Av­ru­pa'daki kimi si­ya­set­çi­ler­de ol­du­ğu gibi Mac­ron da kirli si­ya­se­ti­ne mal­ze­me ara­mak­ta­dır. Mac­ron, sözde ifade öz­gür­lü­ğü adı al­tın­da doğ­ru­dan in­san­la­rın inanç­la­rı­na sal­dı­ran ve ne­re­sin­den ba­kar­sa­nız bakın kin, nef­ret ve te­rör­le şe­kil­len­miş zi­hin­ler ta­ra­fın­dan çi­zil­miş ka­ri­ka­tür­le­re sahip çı­ka­rak, te­rö­re ve kine ortak ol­mak­ta­dır. Bu bir akıl yi­ti­mi­dir. Evet. Ema­nu­el Mac­ron'un, si­ya­se­ten ya­şa­dı­ğı krizi ört­mek için özel­lik­le ya­ban­cı düş­man­lı­ğı ve ırkçı aşırı sağ si­ya­se­tin söy­lem­le­ri­ni kul­lan­ma­sı, kendi ül­ke­si­nin mil­let­ve­ki­li ta­ra­fın­dan dahi "Bu ülke ak­lı­nı mı yi­tir­di?" şek­lin­de eleş­ti­ril­miş­tir" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Mac­ron'un İslam'da kork­tu­ğu­nu da vur­gu­la­yan Yıl­maz," Son bir­kaç aydır, ıs­rar­la İslam ve Müs­lü­man­lar üze­rin­den güç dev­şir­me­ye ça­lı­şan, deyim ye­rin­dey­se ak­lı­nı yi­tir­miş, kü­re­sel em­per­ya­list odak­la­ra yar­dak­çı­lık yapan Mac­ron'u korku çem­be­ri sım­sı­kı sar­mış du­rum­da. Mac­ron, in­san­dan kor­ku­yor. Mac­ron, ada­let­ten kor­ku­yor. Son bir­kaç yüz­yıl­da bütün in­san­lık öğ­ren­di ki öz­gür­lük Batı'da slo­gan­dır. Batı iki de­ğer­den kork­mak­ta­dır aziz dost­lar: Adil dün­ya­dan ve özgür in­san­dan. İslam da tam da bunu vaat et­mek­te­dir. Bütün insan hak­la­rı ak­ti­vis­ti ör­güt­ler­den, ki­şi­ler­den, emek ha­re­ket­le­ri­ne yön veren ku­ru­luş­lar­dan, ki­şi­ler­den bek­len­ti­miz, çağ­rı­mız şudur: Öz­gür­lük in­sa­nın, dünya in­san­lı­ğın ika­met­gâ­hı­dır. Renk­le­ri, fi­kir­le­ri ve inanç­la­rı ha­ka­ret etme, küçük görme, şid­de­ti ça­ğır­ma aracı yapan, kendi kirli oyun­la­rı için sak­la­ma tez­gâh­la­rı oluş­tu­ran, si­ya­si kim­lik­le­re, ide­olo­jik ör­güt­le­re ve em­per­ya­list dev­let­le­re bir­lik­te cevap ver­me­li, on­la­ra ye­nil­gi­yi bir­lik­te tat­tır­ma­lı­yız" şek­lin­de ko­nuş­tu.

Her fikre ve inan­ca her­ke­sin saygı gös­ter­me­si ge­rek­ti­ği­ni de ifade eden Yıl­maz söz­le­ri­ni şöyle devam etti: " İnan­cı­mız, fark­lı ola­bi­lir. Fi­kir­le­ri­miz kar­şıt gö­rü­ne­bi­lir ama çok temel bir or­tak­lı­ğı­mız var.Biz in­sa­nız ve bu dün­ya­da bir­lik­te ya­şı­yo­ruz. Hiç kimse, hiç kim­se­nin di­ni­ne, hü­küm­le­ri­ne ve kut­sal­la­rı­na ha­ka­ret etme, on­la­rı yok etme hak­kı­na sahip de­ğil­dir ve ola­ma­ya­cak­tır. Biz in­sa­nız, el­bet­te ina­na­ca­ğız. Biz in­sa­nız, el­bet­te insan onu­ru­nu sa­vu­na­ca­ğız. Biz in­sa­nız, en kesin şe­kil­de söy­lü­yo­rum ki inan­cı­mı­zı ve de­ğer­le­ri­mi­zi ko­ru­ya­ca­ğız. İnanca ve de­ğer­le­re savaş açan­la­ra, kut­sal­la­rı­mı­za ha­ka­ret eden­le­re karşı da­ya­nış­ma­yı güç­len­di­re­ce­ğiz ve bir­lik­te mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Tam da bu nok­ta­da be­lirt­mek is­te­riz ki Ema­nu­el Mac­ron ve di­ğer­le­ri­nin as­lın­da neyi giz­le­di­ği­nin, kimi kol­la­dı­ğı­nın iyi bi­lin­me­si ge­re­ki­yor. Dün­ya­nın im­kân­la­rı­nı, in­san­la­rın inanç­la­rı­nı ça­lan­lar yani Mac­ron gi­bi­ler, inan­ca ve kut­sal­la­ra ha­ka­ret­le ye­nil­gi­le­ri­ni giz­le­me­ye, yok oluş­la­rı­nı ge­cik­tir­me­ye, kirli dü­zen­le­ri­ni devam et­tir­me­ye yö­ne­lik te­tik­çi ko­num­la­rı­nı devam et­ti­ri­yor­lar. Bizim gö­zü­müz­de Mac­ron ve ben­zer­le­ri em­per­ya­list­le­rin ame­le­si, ka­pi­ta­list­le­rin ve fi­nans ba­ron­la­rı­nın ha­de­me­si­dir. Güzel ahlak için gön­de­ril­miş Hz. Resul'ü ha­ka­ret­le­ri­ne konu eden zih­ni­yet, dünya üze­rin­den si­lin­me­ye mah­kûm­dur .Biz bu­ra­dan bir ko­nu­nun al­tı­nı kalın çiz­giy­le çiz­mek is­ti­yo­ruz. Bütün dünya duy­sun ki bizim için Hz. İsa da Hz. Musa da hü­la­sa Hz. Adem'den, Ha­te­mül En­bi­ya Hz.Mu­ham­med'e bütün pey­gam­ber­ler kut­sal­dır, hak­tır, sa­taş­ma­dan dahi mu­af­tır. Çünkü onlar in­sa­na onuru ikram, in­san­lı­ğa fe­la­hı imkân ha­li­ne ge­tir­mek için ya­şa­dı­lar, ya­şat­tı­lar ve ha­ki­ka­ti, doğ­ru­yu yay­dı­lar."

 • Yorumlar 2
  OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE !... Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 Olay53.com | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0537 617 89 89