7 Adet Ticari Taksi Plakası Satış İhalesi

T.C.
DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 (YEDİ) ADET TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞ İHALESİ
İLAN METNİ

Madde 1 : Belediyemize ait 7 (yedi) adet Ticari Taksi Plakası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve ihale şartnamesi dahilinde kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

Madde 2 : Satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Merkez Mahallesi, Saadettin Kaynak Bulvarı, Derepazarı Belediye Hizmet Binası, Toplantı Salonu, No:35 Derepazarı/RİZE adresindeki Toplantı Salonunda 14/12/2023 Perşembe günü 1 nolu Ticari Taksi Plakası İhalesi saat:13:00’da, 2 nolu T plaka ihalesi saat:13:30’da, 3 nolu T plaka ihalesi saat:14:00’da, 4 nolu T plaka ihalesi saat:14:30’da, 5 nolu T plaka ihalesi saat 15:00’da, 6 nolu T plaka ihalesi saat:15:30’da, 7 nolu T plaka ihalesi saat 16:00’da yapılacaktır.

Madde 3 : 7 adet ticari taksi plakası, Tersane Mahallesi, Saadettin Kaynak Bulvarı No:73 Derepazarı/Rize adresindeki Derepazarı Taksi Durağı’nda hizmet verecektir. KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır. Teklif edilecek bedel muhammen bedelin altında olamaz. Muhammen Bedelin altında olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SIRA
NO
İhale Edilecek Plakalarİhale Tarihiİhale SaatiMuhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)Geçici Teminat Tutarı
(%3)
11 nolu Plaka14/12/202313:00195.000,00-TL5.850,00-TL
22 nolu Plaka14/12/202313:30195.000,00-TL5.850,00-TL
33 nolu Plaka14/12/202314:00195.000,00-TL5.850,00-TL
44 nolu Plaka14/12/202314:30195.000,00-TL5.850,00-TL
55 nolu Plaka14/12/202315:00195.000,00-TL5.850,00-TL
66 nolu Plaka14/12/202315:30195.000,00-TL5.850,00-TL
77 nolu Plaka14/12/202316:00195.000,00-TL5.850,00-TL

Madde 4 : İsteklilerden aranacak şartlar ve istenilen belgeler ;

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Sürücü Belgesi Fotokopisi(En az B sınıfı Ehliyet şartı aranır.)
 3. Tebligat Adres Beyanı
 4. Noter onaylı imza beyannamesi
 5. Şartname alındı makbuzu (Aslı)
 6. Vekaleten girecekler için Noterden onaylı vekaletname (Aslı)
 7. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (Aslı)
 8. Belediyemize borcu olmadığına dair belge (Aslı)
 9. Derepazarı İlçesinde ikamet ettiğine dair İkamet Belgesi (Aslı)
 10. Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğünden alınacak üzerine Minibüs, Dolmuş, Ticari Taksi ve Servis plakalı ticari araç bulunmadığına dair belge (Aslı).
 11. Adli Sicil Kayıt Belgesi (Aslı) (İhaleye katılacakların Türk Ceza Kanunu’nun 102. 103. 104. 105. 109. 188. 190. 191. 227. Maddeleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 35. Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmenliğinin 12. Maddesinde belirtilen suçlardan basit veya ağırlaştırılmış hallerinden sabıka kaydının bulunmaması gerekmektedir.)
 12. Şoförlük mesleği dışında herhangi bir işte çalışmadığına dair beyan.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihaleden yasaklı olmadıkları ve 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılanlar arasında olmadıklarına dair taahhütname.

 1. Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut),
 2. Şartnamenin tüm sayfaları istekli tarafından imzalanıp teklif zarfı içine konacaktır.

Madde 5 : İhaleye katılmak isteyenlerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlayacakları teklif zarflarını en geç 14/12/2023 Perşembe günü saat 12.00’a kadar Merkez Mahallesi, Saadettin Kaynak Bulvarı, Derepazarı Belediye Hizmet Binası, Yazı İşleri Müdürlüğü No:35 Derepazarı/RİZE adresindeki Derepazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 : Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine “Merkez Mahallesi, Saadettin Kaynak Bulvarı, Derepazarı Belediye Hizmet Binası, Yazı İşleri Müdürlüğü No:35 53900 Derepazarı/RİZE” adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Madde 7 : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

Madde 8 : İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 9 : İhale üzerinde kalan istekliden, ihale satış bedeli üzerinden % 20 KDV alınacaktır. Satış ihale işleminden doğacak her türlü KDV, Vergi, Resim, Harç, Sözleşme Giderleri vb. tüm giderler ihaleyi alan istekliler tarafından ödenecektir.

Madde 10 : Şartnameler mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi, Saadettin Kaynak Bulvarı, Derepazarı Belediye Hizmet Binası, Yazı İşleri Müdürlüğü No:35 Derepazarı/RİZE adresindeki Derepazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülüp, Tahsilat Şefliğinden makbuz ile 100 TL (yüztürklirası) karşılığında temin edilebilir.

Madde 11 : İş bu ihale ilanı 11 maddeden ibaret bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 30/11/2023

İSTEKLİLERE İLANEN DUYURULUR!

#ilangovtr BASIN NO: ILN01944327