Çayeli Spor Salonu Yıkım İşi

ÇAYELİ SPOR SALONU YIKIM İŞİ

RİZE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Rize Çayeli, Yenipazar Mahallesi, 1535 ada, 3 parselin 2.122,77 m²’lik alanda bulunan Çayeli Spor Salonunun belirlenen esaslar çerçevesinde yıkımına ilişkin ihale, 2886 Sayılı Devlet İhale Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Müftü Mahallesi Stadyum Sk. No:36 Rize Gençlik Merkezi Binası Kat:3 Merkez/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

04642130481 - 04642130480

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Spor Salonunun Yıkım İşi

b) Yapılacağı yer

:

Rize İli Çayeli İlçesi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Müftü Mahallesi Stadyum Sk. No:36 Rize Gençlik Merkezi Binası Kat:3 Merkez/RİZE

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2023 - 10:30

1- İhaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İhale Biriminden doküman bedeli olan 500,00 TL’nin, T.C.Ziraat Bankası TR09 0001 0002 4888 2584 7450 17 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair belge karşılığında, satın alınabilir.

2- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

3- İhaleye Katılabilmek İçin:

  1. Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekli)
  2. İmza Sirküsü (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekli)
  3. Faaliyet Belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış)
  4. Vergi Levhası (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekli)
  5. Şartname Bedeli olan 500,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz (Ziraat Bankası IBAN No: TR09 0001 0002 4888 2584 7450 17 nolu hesaba yatacak)
  6. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatın Ziraat Bankası IBAN No: TR53 0001 0002 4888 2584 7450 01 hesabına yatırıldığını gösteren makbuz.
  7. Vergi borcu yoktur yazısı (borcu olanlar ihaleye katılamazlar)
  8. İmzalı şartname belgesi
  9. İhaleye katılmak istediğini gösteren dilekçe
  10. İhaleye katılmasında yasağı olmadığına ve adli sicilinin temiz olduğuna dair kendi taahhütnamesi ihale dosyasına konacaktır.

4- Çayeli Spor Salonu yıkımı sonucunda ortaya çıkacak çatı alüminyum sac, profil, alüminyum, demir gibi hurda malzemeler için yapılan piyasa araştırması neticesinde kg fiyatları demir (sac, profil, çelik çatı profilleri, inşaat demiri, kazan dairesi ekipmanlar) için 7,50 TL, alüminyum (profil, sac) için 35,00 TL olarak hesaba katılmıştır.

Yapılan hesaplamalar neticesinde yaklaşık olarak demir hurda (sac, profil, çelik çatı profilleri, inşaat demiri kazan dairesi ekipmanlar) miktarı 94.200,00 kg, alüminyum hurda (profil, sac) miktarı 3.750,00 kg’dır.

Söz konusu hurda malzemenin miktarı yaklaşık olarak belirlenmiş olup; tartılma yapılmayacaktır. Artma ve eksilme hesaplanmayacaktır. Söz konusu iş götürü bedel üzerinden yapılacaktır.

Bahse konu işin muhammen bedeli 361.039,40 TL olarak hesaplanmıştır. (vergiler hariç) Tahmini bedelin % 3 geçici teminat miktarı 10.831,19 TL'dir

5- İstekliler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatinde, teklifleri ve yukarıda istenilen belgelerle birlikte Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale Birimnide hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01945218