Rize SMMMO Başkanı Çakmakçı: “Beklenen ve En Anlamlı Yapılandırma”

Rize SMMMO Başkanı Çakmakçı: “Beklenen ve En Anlamlı Yapılandırma”
Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (RSMMMO) Başkanı Ali Fuat Çakmakçı, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un beklenen en anlamlı yapılandırma olduğunu kaydetti.

17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la vergi ve prim borçları yapılandırılıyor. Borçların yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amaçlıyor. Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (RSMMMO) Başkanı Ali Fuat Çakmakçı, “Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor.” dedi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi pek çok kalem için en fazla 18 taksitle borçlarını ödeyebileceklerini kaydeden RSMMMO Başkanı Çakmakçı, şunları kaydetti:

“- Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor. Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.

Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun kapsamı dışında tutulacak.

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Başvurular 31.12.2020 tarihine kadar, vergi borçları için GİB üzerinden online olarak veya bizzat bağlı bulunulan vergi dairesine, SGK borçları için online veya bağlı bulunulan sosyal güvenlik kurumuna bizzat yapılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak peşin ve ilk taksit ödemeleri 2021 Ocak ayı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak peşin ve ilk taksit ödemeleri de şubat ayı sonuna kadar yapılabilecektir.

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak. 6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

Kanundan yararlanmak için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında iki taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen iki taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

31/8/2020’den önceki döneme ait olan sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar da yapılandırılacak. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası için gelir testine hiç başvurmamış olanlar, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç çıkarılmayacak. Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise, prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamından vazgeçilecek.

Bağ-kurlular için de düzenleme yapılacak. Yasa yürürlüğe girdikten iki ay sonraya kadar prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda bulunanlar ise yapılandırmaya göre bu borcunu ödeyebilecek.

Ayrıca 7256 sayılı kanun kapsamında bazi istihdam prim destekleri getirilmiştir.

- iş veya hizmet sözleşmelerinin 01/01/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona ermesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların 01/12/2020 tarihi itibariyle istihdam edilmeye devam etmesi, 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması, işyerinin Özel sektör işvereni olması durumununda 4447/Geçici 27’nci maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren, 4857 sayılı İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar , Özel sektör işverenleri, bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir. İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Bu desteğe İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ denilmektedir.

-işverenler tarafından 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destek ise İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ olarak adlandırıldı. 4447/Geçici 28 inci maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar yararlanılacaktır. Özel sektör işverenleri bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir. İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Gerek Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması gerekse SGK teşvikleri hakkında meslek mensuplarımız gerekli bilgi donanıma sahiptirler. Konuyla ilgili meslek mensuplarla iş birliği içinde olunmasını tavsiye ederiz. “