RSMMMO Başkanı Çakmakçı: Bu Son İmkan

RSMMMO Başkanı Çakmakçı: Bu Son İmkan
Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Fuat Çakmakçı, 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunundan faydalanacak vergi borçlularının fırsatı kaçırmamaları gerektiğini kaydetti.

Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (RSMMMO) Başkanı Ali Fuat Çakmakçı, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakmakçı konu hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu  kesinleşmiş vergi borçlarına aşağıdaki avantajları sağlamaktadır.

-Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri daha düşük olan Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanmakta,

-Vergi aslına bağlı cezalar silinmekte,

-Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 si ödendiği takdirde kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilmekte,

-Yeniden yapılandırılan borcun tek seferde ödenmesi halinde gecikme zammı ve faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE oranındaki fer’i alacağın da yarısının tahsilinden vazgeçilmekte,

36 aya varan sürelerde taksitli ödeme imkanı getirilmekte,

7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergileri kapsamaktadır. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış   borçlar yeni yapılandırma kanunu  kapsamında değildir.

Önceki yasa çerçevesinde borçlarını  yapılandıran mükelleflerimizin, 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni yapılandırma kanunundan yararlanabileceklerdir.

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.  Bu süreninuzatılmasına  ilişkin kanunda yetki bulunmadığından süre uzatımı söz konusu değildir.

Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecektir.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi gün bitimine kadar yapılması gerekiyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi  tercih etmişlerse ilk iki taksiti süresinde ödemeleridir.

Başkan Çakmakçı, Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırmasının kapsamında ise;

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

 1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları hariç), 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

 2) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

 3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

4) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

5) 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından,

 6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklarından,

7) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlardan, kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; a) 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, b) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır. b) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Çakmakçı ayrıca , SMMM ve YMM ODALARI-TOBB, ODA, BORSA, TESK, VE BAROLARIN alacaklarının yeniden yapılandırılma kapsamında alındığını ve konuyla ilgili olarak,

"31/03/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; SMMM ve YMM Oda üye borçları Ticaret odası sanayi odası ve borsa üyelerinin odaya olan borçları , baro üye borçları ve oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Yapılandırılan alacağın birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna (31/08/2017) kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Yapılandırılmadan yararlanmak için; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar  (31/07/2017) alacaklı birime başvurulması şarttır." diye konuştu.

Başkan Çakmakçı, "7020 Sayılı kanunla çok önemli indirim ve ödeme kolaylığı getirildiğini, bu nedenle bütün mükellef ve vatandaşlarımızın süreleri geçirmeden başvuru yapmalarını ve ilk iki taksitin süresinde ödemelerini tavsiye etti. Ayrıca Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, yine  bütün meslektaşlarımızdan bilgi temin edebilirler " dedi.