Sosyal Tesisler (Felamur Kafe) Kiraya Verilecek

FINDIKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sosyal Tesisler (Felamur Kafe) Kiralama İlanı

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

1.Belediyemize ait Aksu Kadın Yaşam Parkı içerisindeki Felamur Kafenin Belediye Meclisimizin 06.02.2024 tarih ve 23 sayılı kararları gereği, 10 yıllığına kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c maddesine istinaden Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.

KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKUL

Sıra No:İli/İlçesiAdres:Cinsi:10 Yıllık Toplam Muhammen Kira Bedeli (KDV Dahil):Geçici Teminatİhale Gün ve Saati
1Rize-FındıklıFelamur Kafe Aksu Mah. Mah.44.Cadde No:1120 m2 betonarme tek zemin kat bina329760,00 TL9892,80 TL13/05/2024 Pazartesi Günü Saat 10:00


2.Şartname ve ekleri Fındıklı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 1000,00 TL (Bintürklirası) TL KDV dahil ücret karşılığında satın alınacaktır.

3.İhaleler Merkez Mah.8.Cadde No:5/A Fındıklı-RİZE adresinde bulunan Fındıklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı 13/05/2024 tarih Pazartesi günü saat 10:00 ‘ye kadar Fındıklı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Kiralama şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.
 2. Tebligat için adres beyan belgesi,
 3. Teklif Mektubu
 4. Geçici Teminat makbuzu veya Geçici Teminat mektubu (süresiz).
 5. Şartname alındı makbuzu. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1000,00 TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
 6. Sabıka Kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır),(Şirketin hakim olduğu/ ortağı şirket müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka kaydı) (Aslı)
 7. Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi
 8. Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
 9. Tüzel Kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)
 10. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi (Aslı)
 11. Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur.İlanın çıkarıldığı yıl içersinde alınmış olmalıdır.)
 12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde , noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesi vermesi,
 13. Dernek ve Kooperatifler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatif ana sözleşmesinin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
 14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir.İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname verecekledir.

İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017653